Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

dead-zireael
18:35

A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć.

— Antoine de Saint-Exupéry
18:35
1551 917a 500
Reposted fromUnpretty Unpretty viareloveution reloveution
dead-zireael
18:31
dead-zireael
18:18
9599 51b9 500
Reposted fromkartofel kartofel viabanshe banshe
dead-zireael
18:17
Reposted frombluuu bluuu
dead-zireael
18:16
Reposted frombluuu bluuu
dead-zireael
18:15
Reposted frombluuu bluuu
dead-zireael
18:12

June 03 2017

dead-zireael
22:31
5548 13c5
Reposted fromspring-flow spring-flow
dead-zireael
22:30
Centrum mojego świata nie jest handlowe.
— Loesje
Reposted fromintotheblack intotheblack viabanshe banshe
dead-zireael
22:30
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viabanshe banshe
dead-zireael
22:29
3200 052b 500
Reposted fromataszka ataszka viabanshe banshe
dead-zireael
22:28
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viabanshe banshe
dead-zireael
22:20
9233 534c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabanshe banshe

May 20 2017

20:02
7403 83c6
Reposted fromtosiaa tosiaa viadonniedarco donniedarco
dead-zireael
20:02
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viamarisette marisette
dead-zireael
20:01
4963 bc6e
Reposted fromkyte kyte viaSilentForest SilentForest
dead-zireael
20:00
dead-zireael
19:58
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viamarisette marisette
dead-zireael
19:58
Spotkałam Cie wtedy, kiedy wierzyłam, że nic dobrego mnie już nie spotka.
— tumblr
Reposted fromSalute Salute viaSpiritusMovens SpiritusMovens
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl