Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

20:02
7403 83c6
Reposted fromtosiaa tosiaa viadonniedarco donniedarco
dead-zireael
20:02
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viamarisette marisette
dead-zireael
20:01
4963 bc6e
Reposted fromkyte kyte viaSilentForest SilentForest
dead-zireael
20:00
dead-zireael
19:58
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viamarisette marisette
dead-zireael
19:58
Spotkałam Cie wtedy, kiedy wierzyłam, że nic dobrego mnie już nie spotka.
— tumblr
Reposted fromSalute Salute viaSpiritusMovens SpiritusMovens
19:53
dead-zireael
19:49
18:46
0297 0f76

serious:

who were you?

18:45
2342 2269

girlinthepark:

Cassandra Lavalle | House Of Small Wonder.

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers vialiona liona

May 17 2017

dead-zireael
09:53
9019 9e63 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaxmonroex xmonroex
dead-zireael
08:37
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viacannellle cannellle
dead-zireael
08:36
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viamyou myou
dead-zireael
08:32
0354 d99e

May 16 2017

dead-zireael
10:05
dead-zireael
10:04
7015 4062 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaminiatura miniatura
10:01
10:00
8541 b5c4 500
dead-zireael
09:55
9889 86f0 500
T. Mafi, Dotyk Julii
Reposted fromMerlinka Merlinka viastopme stopme
dead-zireael
09:53
Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— mrożek.
Reposted fromrol rol viamartahareza martahareza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl